Kasutustingimused

tv3play.ee kasutustingimused.

Käesolevad kasutustingimused omavad siduvat jõudu kõikide nimetatud võrgukülgede (tv3play.ee) kasutajate jaoks. Punkte 2 ja 3 kohaldatakse siiski ainult end kasutajaks registreerinud külastajatele. Võrgukülje kasutajaks registreerimisel eeldatakse külastajatelt kasutustingimuste läbilugemist ja nendega nõustumist, millega ühtlasi võetakse kohustus tingimustest kinni pidada. Operaator jätab endale õiguse võrgukülg külastaja jaoks viivitamata sulgeda ja/või oma teenused külastaja jaoks kättesaamatuks muuta ja/või lubamatut käitumist muul viisil takistada, kui kasutustingimusi rikutakse. Kasutustingimuste rikkumine võib olla kriminaalkorras karistatav kuritegu. Operaatori all mõistetakse AS TV3e ja/või täielikult või osaliselt talle kuuluvaid tütarettevõtteid.

1. Küpsised
Võrgukülg kasutab nn küpsiseid. Lähemat teavet selle kohta saate lugeda võrguküljelt.

2. Isikuandmed
Külastaja annab oma nõusoleku ja heakskiidu enda esitatud isikuandmete kasutamiseks operaatori või selle koostööpartnerite poolt järgmistel eesmärkidel: (i) külastajaga sõlmitud lepingu täitmiseks, (ii) külastaja poolt operaatori pakutavate teenuste kasutamisel operaatori koostööpartneritega sõlmitud lepingute täitmiseks ning (iii) reklaami ja statistika otstarbel. Operaator kohustub igal ajal käsitlema isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega (1998:204). Kui külastaja tühistab antud nõusoleku, ei ole võrgukülje ja teenuste kasutamine enam võimalik. Külastajal on õigus keelduda kirjaliku avaldusega otsereklaamist.

3. Registreerimine, kasutajanimi ja salasõna
Külastaja on kohustatud esitama registreerimisel enda kohta tõeseid ja õigeid andmeid. Registreerimise lõpus kinnitab külastaja esitatud andmete tõesust ja õigsust. Külastaja valib registreerimisel kasutajanime ja salasõna. Külastaja peab hoidma neid andmeid turvaliselt ja kõrvalistele isikutele kättesaamatult. Sama kasutajanime ja salasõna tohib korraga kasutada ainult ühes arvutis. Kasutajanimi ja salasõna on isiklikud ja neid tohib kasutada ainult külastaja ise. Operaatoril on igal ajal õigus mõistliku etteteatamisajaga nõuda, et külastaja muudaks oma salasõna. Külastaja on teadlik, et selline muudatus võib põhjustada ajutisi katkestusi külastaja juurdepääsus võrgukülje sisule ja teenustele. Kui külastaja kahtlustab oma kasutajanime ja/või salasõna kasutamist mõne teise kasutaja poolt, peab ta salasõna viivitamata välja vahetama. Kui operaatoril on alust oletada, et külastaja kasutajanime ja/või salasõna on avaldatud kõrvalistele isikutele või muul viisil kuritarvitatud, on operaatoril õigus võrgukülg külastaja jaoks viivitamata sulgeda ja/või muuta teenused külastaja jaoks kättesaamatuks ja/või takistada muul viisil lubamatu käitumise jätkumist.

4. Külastaja vastutus
Külastaja vastutab kõikide abinõude eest, mida ta võrgukülje ja teenuste kasutamisel rakendab, ning kohustub mitte põhjustama operaatorile kolmandate isikute kahjutasunõudeid võrgukülje ja teenuste kasutustingimustele mittevastava kasutamisega.

5. Immateriaalsed õigused
Võrgukülje sisu tervikuna on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste seadustega, mis käsitlevad immateriaalsete õiguste kaitset. Kõik teenuste ja võrguküljega seotud autoriõigused ja muud immateriaalsed õigused kuuluvad operaatorile isiklikult või litsentsi alusel. Külastaja vastutab selle eest, et ei tema ise ega ka keegi teine külastaja kasutajanime ja salasõnaga ei kasuta võrgukülge ja teenuseid muuks otstarbeks peale isikliku, vastuolus autoriõiguste või muude seadustega või vastuolus käesolevate kasutustingimustega. Eelnimetatud rikkumiseks loetakse muu hulgas (kui see ei ole sõnaselgelt lubatud) võrgukülje sisu allalaadimist, kopeerimist, levitamist, võrgukülje või teenuste kasutamist seadmetes, mis võimaldavad sisu paljundamist, võrgukülje sisu kõrvalistele isikutele muul viisil kättesaadavaks tegemist või avalikku esitamist. Selle sätte rikkumine võib olla kuritegu ning tuua külastajale kaasa kahjutasu maksmise kohustuse.

6. Vastutuse piiramine
Operaator ei anna võrgukülje kaudu või teenustes pakutava sisu, teabe, teenuste jne. suhtes mingeid garantiisid. Operaator ei anna garantiid ka teenuste või võrgukülje toimimise, kättesaadavuse, kvaliteedi, kasutuskõlblikkuse ega turvalisuse suhtes. Operaator ei vastuta otseselt ega kaudselt tekitatud kahju eest, kui see ei ole tingitud operaatori raskest hooletusest või tahtlikust käitumisest.

7. Lingid
Võrgukülg sisaldab linke teistele võrgukülgedele. Sellised võrguküljed on väljaspool operaatori kontrolli ja operaator ei vastuta selliste võrgukülgede sisu ega toimimise eest.

8. Kasutustingimuste muutmine
Operaatoril on õigus muuta käesolevaid kasutustingimusi ning külastaja on kohustatud hoidma end kursis kasutustingimuste uuendustega ja kasutustingimusi korrapäraselt lugema. Kui külastaja jätkab võrgukülje ja teenuste kasutamist pärast muudatuste tegemist käesolevates kasutustingimustes, väljendab ta sellega muudatuste aktsepteerimist. Kui külastaja enam ei aktsepteeri kasutustingimusi või ei saa kasutustingimustest kinni pidada, ei tohi külastaja võrgukülge ega teenuseid kasutada.

9. Tehnilised eeldused teenuste kasutamiseks
Võrgukülje ja teenuste kasutamiseks peab külastajal olema teatud võimsusega internetiühendus ning võrgukülje tehnilistele näitajatele vastav riist- ja tarkvara. Need teenused ei kuulu võrguküljel pakutavate teenuste hulka. Teenustest parima võimaliku elamuse saamiseks soovitatakse külastajal kontrollida vastavust tehnilistele näitajatele ning vajaduse korral oma riist- ja tarkvara ning seadeid vastavalt uuendada. Mõnede teenuste kasutamine väljaspool Eestit on tõkestatud. NB! Veebibrauserile lisatud "AdBlocker" tarkvara, tekitab tv3play lehel probleeme, et videosid muretult vaadata, tuleb see tarkvara eemaldada või välja lülitada.

10. Turvalisus
Külastajal ei ole lubatud püüda vältida operaatori turbesüsteeme, näiteks kasutades teise kasutaja kasutajanime ja salasõna või andes oma kasutajanime ja salasõna kasutamiseks teistele kasutajatele või püüdes katsetada võrgukülje turvalisust. Külastaja ei tohi kasutada võrgukülge ega teenuseid viisil, mis võiks võrgukülge kahjustada, rivist välja viia, üle koormata või halvendada või piirata teenuste või võrgukülje kasutamist teiste kasutajate jaoks. Külastajal ei ole lubatud püüda hankida lubamatut juurdepääsu võrgukülje juurde kuuluvatele andmesüsteemidele, võrkudele, sisule ega andmetele või teenuste infosüsteemidele. Külastajal ei ole samuti lubatud püüda hankida juurdepääsu sellistele materjalidele ega sellisele teabele, mis ei ole selleks otstarbeks võrguküljel kättesaadavaks tehtud. Selle sätte rikkumine võib olla kuritegu ning tuua külastajale kaasa kahjutasu maksmise kohustuse.